Wydawnictwo Marquard Media Polska wystawione na sprzedaż

Po prze­dłu­ża­ją­cym się pro­ce­sie sa­na­cyj­nym Sąd Re­jo­no­wy w War­sza­wie ogło­sił upa­dłość wy­daw­nic­twa Ma­rqu­ard Me­dia Pol­ska w kwiet­niu 2021 ro­ku.
Wydawnictwo Marquard Media Polska wystawione na sprzedaż
fot. istock.com
17.11.2023
Katarzyna Lemanowicz

20. li­sto­pa­da 2023 ro­ku ru­szy­ła sprze­daż przed­się­bior­stwa w for­mie kon­kur­su ofert. Za­in­te­re­so­wa­ni inwe­sto­rzy mo­gą je skła­dać do 20. grud­nia 2023 ro­ku w kan­ce­la­rii Syn­dyk Alek­san­dry Stryn­kie­wi­cz-Kon­drac­kiej.

Marquard Media Polska wystawione na sprzedaż

Wy­daw­nic­two Ma­rqu­ard Me­dia Pol­ska, któ­re je­sie­nią 2019 ro­ku zre­zy­gno­wa­ło z wy­da­wa­nia pra­sy dru­ko­wa­nej, sku­pia się na sfe­rze di­gi­ta­lo­wej. Mi­mo trud­nej sy­tu­acji ryn­ku me­dial­ne­go przed­się­bior­stwu uda­je się roz­wi­jać pro­duk­ty in­ter­ne­to­we. Re­dak­cje sku­piają się rów­nież na roz­bu­do­wie so­cial me­diów i dzia­łu wi­deo.

"Mi­mo pro­ce­su sa­na­cji, a na­stęp­nie upa­dło­ści fir­my w 2022 osią­gnę­li­śmy wyż­szy przy­chód niż w ro­ku 2021. Dzię­ki świet­nej współ­pra­cy we­wnątrz fir­my, mo­że­my po­chwa­lić się tym, że ty­tu­ły Ma­rqu­ard Me­dia Pol­ska na­dal li­czą się na ryn­ku me­diów. Mi­mo za­ist­nia­łej, trud­nej sy­tu­acji nie pod­da­je­my się i ca­ły czas pra­cu­je­my nad roz­wo­jem ser­wi­sów i so­cial me­diów MMP. Do koń­ca ro­ku 2023 ma­my w pla­nach m.in. wdro­żyć no­we for­ma­ty e-com­mer­ce", ko­men­tu­je We­ro­ni­ka Pa­chu­ta, He­ad of Sa­les. Do wy­daw­nic­twa na­le­żą ser­wi­sy in­ter­ne­to­we: Ko­za­czek.pl, Pa­pi­lot.pl, Ze­ber­ka.pl, Ckm.pl, Au­to­stuff.pl i Superma­my.pa­pi­lot.pl. W Ma­rqu­ard Me­dia Pol­ska pra­cu­ją 23 oso­by.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie