Wakacje, ach te wakacje! Weź udział w konkursie i wygraj dermokosmetyki do opalania!

Co trzeba zrobić, żeby wygrać dermokosmetyki Dermedic do opalania? Poznaj szczegóły!
Wakacje, ach te wakacje! Weź udział w konkursie i wygraj dermokosmetyki do opalania!
fot. Materiały prasowe Dermedic
20.07.2020
Katarzyna Lemanowicz

Wakacje - czekamy na nie przez wiele miesięcy. W tym roku wyjątkowo utęsknione... I kiedy poczułyśmy te promienie słońca, możliwość swobodnego korzystania ze wszystkiego co oferuje świeże powietrze to nie możemy się powstrzymać, by godzinami wylegiwać się i relaksować! Pamiętajmy jednak, że słońce ma na naszą skórę także negatywny wpływ. 

Poparzenia, podrażnienia, uczulenie na słońce - no właśnie! Jak temu zaradzić? Wybrać odpowiednie kosmetyki, dzięki którym zapewnimy sobie i najbliższym ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Jakie kosmetyki wybrać?

Wychodzimy naprzeciw waszym potrzebom i przygotowałyśmy konkurs! Do wygrania aż 10 zestawów dermokosmetyków do opalania marki Dermedic. Zasady są bardzo proste!

Co zrobić, żeby wygrać w konkursie?

Na odpowiedzi czekamy do 30 lipca!

Masz szansę wygrać, aż 10 zestawów dermokosmetyków przeciwsłonecznych Dermedic, w skład których wchodzą:

  • spray ochron­ny SPF 50+,
  • fa­mi­lij­ne mlecz­ko ochron­ne SPF 30,
  • mlecz­ko ochron­ne w sprayu SPF 50+, VL, IR od 6. mie­sią­ca ży­cia.

Dermokosmetyki przeciwsłoneczne Dermedic to przetestowane dermatologicznie preparaty, które skutecznie chronią przed szkodliwym działaniem pełnego spectrum promieni słonecznych. Wszystkie produkty są hypoalergiczne, nie zawierają barwników, są wodoodporne i nie zostawiają na skórze tłustego filmu. Oprócz wysokiej ochrony przeciwsłonecznej, zapewniają aktywną pielęgnację skóry, doskonale ją nawilżają, zmiękczają i łagodzą podrażnienia.

Produkty, które czekają na was w zestawach, to:

Spray ochron­ny SPF 50+

Za­pew­nia sku­tecz­ną ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem UV, VL i IR w trak­cie eks­po­zy­cji na słoń­ce, po­le­ca­my jest dla każ­de­go ty­pu skó­ry wraż­li­wej. Za­po­bie­ga der­ma­to­zom sło­necz­nym, po­pa­rze­niom i prze­bar­wie­niom, chro­ni DNA ko­mó­rek skó­ry, wspie­ra pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cyj­ne w skó­rze, wy­ka­zu­je rów­nież dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, dzię­ki cze­mu opóź­nia pro­ces sta­rze­nia się skó­ry. 

Ce­na re­gu­lar­na: 70 zł

Spray ochronny Dermedic

Fa­mi­lij­ne mlecz­ko ochron­ne SPF 30

Po­le­ca­my jest do każ­de­go ty­pu skó­ry wraż­li­wej ja­ko ochro­na przed pro­mie­nio­wa­niem UVA i UVB w trak­cie eks­po­zy­cji na słoń­ce. Za­pew­nia sku­tecz­ną i dłu­go­trwa­łą ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem UVA i UVB – SPF 30. Dzię­ki za­war­tym wi­ta­mi­nom C i E pro­dukt sku­tecz­nie po­pra­wia kon­dy­cję skó­ry. 

Ce­na re­gu­lar­na: 66 zł

Mleczko familijne do opalania Dermedic

Mlecz­ko ochron­ne w sprayu SPF 50+, VL, IR od 6. mie­sią­ca ży­cia

Pro­dukt za­pew­nia ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem pro­mie­ni UVB, UVA, VL i IR wraż­li­wej skó­ry twa­rzy i cia­ła dzie­ci od 6. mie­sią­ca ży­cia. Mlecz­ko za­wie­ra in­no­wa­cyj­ny skład­nik ak­tyw­ny Aqu­a-pro­Vi­ta D3, bę­dą­cy pre­kur­so­rem wi­ta­mi­ny D3. Pod wpły­wem pro­mie­ni UVB prze­kształ­ca się on w wi­ta­mi­nę D3, a w kon­se­kwen­cji ła­go­dzi po­draż­nie­nia, wspie­ra funk­cje ba­rie­ro­we skó­ry oraz cykl od­no­wy bio­lo­gicz­nej na­skór­ka. Pro­dukt za­po­bie­ga der­ma­to­zom sło­necz­nym, po­pa­rze­niom i prze­bar­wie­niom, chro­ni DNA ko­mó­rek skó­ry, a tak­że po­lep­sza go­spo­dar­kę wod­ną na­skór­ka i za­pew­nia je­go wzmoc­nie­nie. Ce­na re­gu­lar­na: 70 zł

Mleczko ochronne w sprayu Dermedic

Ma­te­riał po­wstał we współ­pra­cy z mar­ką Der­me­dic.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie